VITRALIU - ZOOMORF

Realizat prin topirea sticlei, tehnica fuzionarii cu structuri reliefate si a picturii arse succesiv, montat in bara de plumb

Dimensiune – 0.90 x 1.20 m

Locatie – Piatra Neamt