VITRALIU - METAMORFOZA II

Realizat prin topirea sticlei, tehnica fuzionarii cu structuri reliefate si a picturii arse succesiv, montat in bara de plumb

Dimensiune – 1.50 x 1.06 m

Locatie – Bucuresti