VITRALIU - AMBIENTAL ABSTRACT

Realizat prin topirea sticlei, tehnica fuzionarii cu structuri reliefate si a picturii arse succesiv, montat in bara de plumb

Dimensiune – 2.20 x 0.50 m

Locatie – Bucuresti