VITRALIU – TIMP

Realizat prin topirea sticlei, tehnica fuzionării cu structuri reliefate și a picturii arse succesiv, montat tiffany

Dimensiune – 0.55 x 0.48 m