VITRALIU MASCĂ

Realizat prin topirea sticlei, tehnica fuzionării cu structuri reliefate și a picturii arse succesiv, montat tiffany

Dimensiune – 0.40 x 0.25 m