VITRALIU – TREIME

Realizat prin topirea sticlei, tehnica fuzionării cu structuri reliefate și a picturii arse succesiv, montat tiffany

Dimensiune – 0.86 x 0.30 m