VITRALIU VEGETAL

Realizat prin topirea sticlei, tehnica fuzionării cu structuri reliefate și a picturii arse succesiv, montat tiffany

Dimensiune – 1.7  mp

Locație – Otopeni, Ilfov